On adiabatic perturbation theory for the energy eigenvalue problem

M.A.J. Michels, L.G. Suttorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The adiabatic perturbation formalism is used to derive several alternative expressions for the effective Hamiltonian of a discrete energy level. It is shown how in the nondegenerate case these expressions may be cast in the form of linked-cluster expansions. The connection between the energy shifts and the scattering matrix is investigated.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)559-573
TijdschriftPhysica A. Statistical Mechanics and its Applications
Volume93
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On adiabatic perturbation theory for the energy eigenvalue problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit