On a recursion formula and some Tauberian theorems

N.G. Bruijn, de, P. Erdös

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)161-164
TijdschriftJournal of Research of the National Institute of Standards and Technology
Volume50
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1953

Citeer dit