On a method of calculating the event error probability of convolutional codes with maximum likelihood decoding

J.P.M. Schalkwijk, K.A. Post, J.P.J.C. Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Maximum likelihood (ML) decoding of short constraint length convolutional codes became feasible with the invention of the Viterbi decoder. Several authors have since upper bounded the performance of ML decoders. A method to calculate the event error probability of an ML decoder for convolutional codes is described.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)737-743
Aantal pagina's7
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume25
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On a method of calculating the event error probability of convolutional codes with maximum likelihood decoding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit