OCP reference theory of dynamic structure factors of expanded liquid metals

S.A. Trigger, E.A. Allahyarov, P.P.J.M. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

We present a theoretical formula and calculations of the dynamic structure factor of expanded liquid metals on basis of pseudopotential theory and the OCP approximation for degenerate electrons and classic ions. The reasonable agreement with experiment in liquid Rb is shown.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-100
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysica B: Condensed Matter
Volume212
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'OCP reference theory of dynamic structure factors of expanded liquid metals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit