Observation of magnetoplasma resonances in a single wire of electrons on helium

A.M.C. Valkering, R.W. Heijden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The low-frequency (
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)652-655
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysica B: Condensed Matter
Volume249-251
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Observation of magnetoplasma resonances in a single wire of electrons on helium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit