O-alkylation of carboxylic acids and phenols with oxaphospholenes

W.G. Voncken, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'O-alkylation of carboxylic acids and phenols with oxaphospholenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry