Numerical simulations of the separation of elastic particles in a T-shaped bifurcation

M. Trofa, M.M. Villone, G. D`Avino, M.A. Hulsen, P.A. Netti, P.L. Maffettone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical simulations of the separation of elastic particles in a T-shaped bifurcation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science