Numerical simulations of deformable particle lateral migration in tube flow of Newtonian and viscoelastic media

M.M. Villone, F. Greco, M.A. Hulsen, P.L. Maffettone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical simulations of deformable particle lateral migration in tube flow of Newtonian and viscoelastic media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science