Numerical simulation of localization phenomena using gradient plasticity and finite elements

J. Pamin, R. Borst, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-92
TijdschriftHeron
Volume40
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit