Numerical analysis of a modified finite element nonlinear Galerkin method

Yiannian He, H. Miao, R.M.M. Mattheij, Zhangxin Chen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)725-756
TijdschriftNumerische Mathematik
Volume97
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit