Novel method for noncontact measurement of particle temperatures

B.M. Wagenaar, R. Meijer, J.A.M. Kuipers, W.P.M. van Swaaij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A nonintrusive temperature measurement technique is developed for noncontact measurement of the temperature of single particles with <200 µm dia. It is based on the temperature dependence of the fluorescence spectrum resulting from irradiation of a certain phosphor mixture with UV light by applying a mixture of two phosphors with fluorescence colors (blue and green) and a color shift from green to blue (with temperature increase from 20 to 280°C). An experimental setup is described for temperature measurement of particles based on the fluorescence color, together with the calibration of this system. The fluoroptic technique is applied to measure the temperature decrease of hot particles flowing down a cold chute. The measurements agree very well with thermocouple measurements. This novel technique can be applied to nonintrusive measurement of particle temperatures in (dense) multiparticle systems as encountered in packed and fluidized beds.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)773-782
TijdschriftAIChE Journal
Volume41
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel method for noncontact measurement of particle temperatures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit