Note on the adsorption of sodium ions in the compact part of the electrical double layer of oxides

Willem Smit, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)393-394
TijdschriftJournal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry
Volume91
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit