Note on Green's function for a semicircular plate

J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

A.K. Naghdi's [1] closed-form Green's function for a semicircular plate, clamped around the curved edge and simply supported along its diameter, is re-derived by the method of images.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)541-542
TijdschriftInternational Journal of Solids and Structures
Volume17
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Note on Green's function for a semicircular plate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit