Nonparametric estimation of the survival probability function when some observations are incomplete

J.H.J. Geurts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)39-45
TijdschriftTerotechnica
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit