Nonlinear parametric identification using periodic equilibrium states : application to an aircraft landing gear damper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

6 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)499-515
TijdschriftNonlinear Dynamics
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit