Nonlinear Galerkin method for the steady nonlinear differentials equations

Yiannian He, K. Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

A nonlinear Galerkin method using spectral expansions is presented for the steady nonlinear partial differential equations. We prove the existence, uniqueness and convergence of the numerical solution corresponding to this method. Compared with the usual Galerkin method, the nonlinear Garlekin method is simpler under the same convergence accuracy.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)320-328
TijdschriftSystems Science and Mathematical Sciences
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear Galerkin method for the steady nonlinear differentials equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit