Nonlinear free vibrations of coupled spans of overhead transmission lines

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)337-348
TijdschriftJournal of Engineering Mathematics
Volume53
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit