Nonlinear elasticity in biological gels

C. Storm, J.J. Pastore, F.C. MacKintosh, T.C. Lubensky, P.A. Janmey

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1345 Citaten (Scopus)
  10 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)191-194
  Aantal pagina's4
  TijdschriftNature
  Volume435
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit