Nonlinear changes in specific volume : a route to resolve an entropy crisis

N.J.L. Ruth, van, S. Rastogi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Communication to the editor
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)8191-8194
  TijdschriftMacromolecules
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift22
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear changes in specific volume : a route to resolve an entropy crisis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit