Non-compensatory decision rules and consumer spatial choice behavior : a test of predictive ability

H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
146 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-compensatory decision rules and consumer spatial choice behavior : a test of predictive ability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen