Nominal (universal) algebra: Equational logic with names and binding

M.J. Gabbay, A.H.J. Mathijssen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    57 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Nominal (universal) algebra: Equational logic with names and binding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science