Noise reduction in computerized tomography images by means of polynomial transforms

B. Escalante Ramírez, J.B. Martens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Noise reduction in computerized tomography images by means of polynomial transforms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen