NMR imaging of water uptake in multilayer polymeric films : stressing the role of mechanical stress

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'NMR imaging of water uptake in multilayer polymeric films : stressing the role of mechanical stress'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen