NMR and molecular modelling studies of the DNA duplex formed in an oligothymidine/oligolysine complex

M.H.P. Genderen, van, L.H. Koole, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)171-178
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Series B: Palaeontology, Geology, Physics, Chemistry, Anthropology
Volume91
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit