News from the online traveling repairman

S.O. Krumke, W.E. Paepe, de, D. Poensgen, L. Stougie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)279-294
TijdschriftTheoretical Computer Science
Volume295
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit