New results on binary space partitions in the plane

M. Berg, de, M.M. Groot, de, M.H. Overmars

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  We prove the existence of linear size binary space partitions for sets of objects in the plane under certain conditions. In particular, we construct linear size binary space partitions for sets of fat objects, for sets of line segments where the ratio between the lengths of the longest and shortest segment is bounded by a constant, and for homothetic objects. For all cases we also show how to turn the existence proofs into efficient algorithms.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)317-333
  Aantal pagina's17
  TijdschriftComputational Geometry
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'New results on binary space partitions in the plane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit