New light on some old problems: revisiting the Stefan Tube, Graham's Law and the Bosanquet equation

P.J.A.M. Kerkhof

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  403 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)915-922
  TijdschriftIndustrial and Engineering Chemistry Research
  Volume36
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit