New approach to study polymer melts in complex flow

Ping Li, G.W.M. Peters, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

An effective method to study polymer melts in complex flow is described. The pictures of deformation at different exptl. conditions are shown. Polymer melts in complex flow are visible and this method provides a sound basis for study on polymer processing
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-105
TijdschriftCailiao Kexue Yu Gongyi
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New approach to study polymer melts in complex flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit