Neuronal circuitry of the lower urinary tract : central and peripheral neuronal control of the micturition cycle

M.V. Kinder, E.H.C. Bastiaanssen, R.A. Janknegt, Enrico Marani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

32 Citaten (Scopus)
172 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-209
TijdschriftAnatomy and Embryology
Volume192
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit