Natural language and message sequence chart representation of use cases

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)633-647
TijdschriftInformation and Software Technology
Volume42
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit