Narumi-Katayama index of phenylenes

Željko Tomović, Ivan Gutman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The Narumi-Katayama topological indes S of a hydrocarbon is the product of vertex degrees of the respective molecular graph. If PH is a phenylene and HS is its hexagonal squeeze, then the respective Narumi-Katayama indices are related as S(PH) = 9h 1 S(HS), where h is the number of hexagons of PH and HS, or as S(PH) = αS(HS)β. where α = 0.078 and β = 1.613.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243-247
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of the Serbian Chemical Society
Volume66
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Narumi-Katayama index of phenylenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit