Nanostructured ceria supported Pt and Au catalysts for the reactions of ethanol and formic acid

A. Ciftci, D.A.J.M. Ligthart, P. Pastorino, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanostructured ceria supported Pt and Au catalysts for the reactions of ethanol and formic acid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen