Nanophotonic devices for optical interconnect

D. Thourhout, Van, T. Spuesens, S.K. Selvaraja, Liu Liu, G. Roelkens, R. Kumar, G. Morthier, P. Rojo-Romeo, F. Mandorlo, P. Régreny, O. Raz, C. Kopp, L. Grenouillet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

79 Citaten (Scopus)
106 Downloads (Pure)

Samenvatting

We review recent progress in nanophotonic devices for compact optical interconnect networks. We focus on microdisk-laser-based transmitters and discuss improved design and advanced functionality including all-optical wavelength conversion and flip-flops. Next we discuss the fabrication uniformity of the passive routing circuits and their thermal tuning. Finally, we discuss the performance of a wavelength selective detector.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1363-1375
Aantal pagina's13
TijdschriftIEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics
Volume16
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanophotonic devices for optical interconnect'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit