Nanoassembly of polydisperse photonic crystals based on binary and ternary polymer opal alloys

Q. Zhao, C.E. Finlayson, C.G. Schaefer, P. Spahn, M. Gallei, L. Herrmann, A.V. Petukhov, J.J. Baumberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1494-1500
Aantal pagina's7
TijdschriftAdvanced Optical Materials
Volume4
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2016

Citeer dit

Zhao, Q., Finlayson, C. E., Schaefer, C. G., Spahn, P., Gallei, M., Herrmann, L., ... Baumberg, J. J. (2016). Nanoassembly of polydisperse photonic crystals based on binary and ternary polymer opal alloys. Advanced Optical Materials, 4(10), 1494-1500. https://doi.org/10.1002/adom.201600328