Multiscality of the structure and mechanics of fibrin clots

N.A. Kurniawan, G. H. Koenderink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53
TijdschriftJournal of Thrombosis and Haemostasis
Volume11
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit