Multiscale model of gradient evolution in turbulent flows

L. Biferale, L. Chevillard, C. Meneveau, F. Toschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiscale model of gradient evolution in turbulent flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie