Multiscale approximation of piecewise smooth two-dimensional functions using normal triangulated meshes

M.H. Jansen, R.G. Baraniuk, S. Lavu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)92-130
TijdschriftApplied and Computational Harmonic Analysis
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit