Multiscale anisotropic fluctuations in sheared turbulence with multiple states

K.P. Iyer, F. Bonaccorso, L. Biferale, F. Toschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
142 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiscale anisotropic fluctuations in sheared turbulence with multiple states'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen