Multi-layered scheduling of mixed-criticality cyber-physical systems

R. Schneider, D. Goswami, A. Masrur, M. Becker, S. Chakraborty

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-layered scheduling of mixed-criticality cyber-physical systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen