Multi-kinks in modulated crystals : the soliton lattice of the frustrated $\Phi^4$-model

J.J.M. Slot, T. Janssen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3559-3574
  TijdschriftJournal of Physics A: Mathematical and General
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift18
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit