Motion artifacts in capacitive ECG measurements : reducing the combined effect of DC voltages and capacitance changes using an injection signal

A.A.M. Serteyn, R. Vullings, M. Meftah, J.W.M. Bergmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

44 Citaten (Scopus)
627 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Motion artifacts in capacitive ECG measurements : reducing the combined effect of DC voltages and capacitance changes using an injection signal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen