Motion-artifact reduction in capacitive heart-rate measurements by adaptive filtering

Lin Xu (Corresponding author), Chiara Rabotti, Yijing Zhang, Sotir Ouzounov, Pieter J.A. Harpe, Massimo Mischi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Motion-artifact reduction in capacitive heart-rate measurements by adaptive filtering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen