Mother logit analysis of substitution effects in consumer shopping destination choice

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

11 Citaten (Scopus)
66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-189
TijdschriftJournal of Business Research
Volume24
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit