Morphology of nascent ultrahigh-molecular-weight polyethylene reactor powder: chain-extended versus chain-folded crystals

Y.M.T. Engelen, P.J. Lemstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  52 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)343-345
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPolymer Communications
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit