Morphology-mechanical property relations in syndiotactic polypropylene (sPP) fibers

J. Loos, T. Schimanski

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  34 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Mechanical properties of melt-spun syndiotactic polypropylene single filament fibers were studied in relation to their formation conditions. Depending on the processing parameters, fibers with rubber-elastic properties can be prepared. Dynarmc mechanical studies show almost unchanged rubber-elastic properties after 1000 test cycles. A model of the fiber morphology is introduced to explain the rubberelastic behavior: small micel-like crystals containing molecules in the planar alltrans conformation act as physical crosslinks in the amorphous matrix.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)567-572
  Aantal pagina's5
  TijdschriftPolymer Engineering & Science
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Morphology-mechanical property relations in syndiotactic polypropylene (sPP) fibers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit