Morphological control and molecular recognition by bis-urea hydrogen bonding in micelles of amphiphilic tri-block copolymers

N. Chebotareva, P.H.H. Bomans, P.M. Frederik, N.A.J.M. Sommerdijk, R.P. Sijbesma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hydrogen bonding between urea groups of amphiphilic tri-block copolymers considerably affects their self-assembly in water, which results in a strong modification of morphology and viscosity of aqueous solutions; the hydrogen bonding motif in these amphiphilic copolymers allows molecular recognition of small molecules with complementary hydrogen bonding units.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4967-4969
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Communications
Volume2005
Nummer van het tijdschrift39
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Morphological control and molecular recognition by bis-urea hydrogen bonding in micelles of amphiphilic tri-block copolymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit