More binary covering codes are normal

G.J.M. Wee, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

It is shown that every optimal binary code with covering radius R=1 is normal. This (parity) proves a conjecture of Cohen, Lobstein, and Sloane (1986). It is also proved that codes with minimal distance 2R or 2R+1 are normal. A generalization of Frankl's construction (1987) of abnormal codes is given.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1466-1470
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume36
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'More binary covering codes are normal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit