Monitoren van werknemersproductiviteit in kantoren

H.M.J. Thoen, Paul Roelofsen, A.K. Mishra, M.G.L.C. Loomans, P. Hoes, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

225 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ongeveer 25% van alle werkenden in Nederland werkt in een kantooromgeving [1]. Het realiseren van een stimulerende werkomgeving in kantoorgebouwen is daarom essentieel. Tegenwoordig zien ook steeds meer werkgevers het belang van een goed binnenklimaat voor een succesvolle organisatie. Kleine veranderingen in productiviteit kunnen immers een significant effect hebben op de totale bedrijfskosten. Moderne technologiën bieden mogelijkheden voor het beheersen van deze productiviteit, maar ondanks alle onderzoeken die zijn gedaan op dit gebied, wordt de beschikbare kennis nog niet zondermeer ingezet voor investeringsbeslissingen in de praktijk. In deze studie is de beschikbare kennis toegepast op in gebruik-zijnde kantoorgebouwen en is de economische haalbaarheid van investeringen in het binnenklimaat in kaart gebracht.
Vertaalde titel van de bijdrageMontitoring productivity of employees in offices
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-34
Aantal pagina's5
TijdschriftTVVL Magazine
Nummer van het tijdschrift01
StatusGepubliceerd - 1 feb 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Monitoren van werknemersproductiviteit in kantoren'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit