Monolithic 16-wavelength selector based on a chain of passband-flattened cyclic AWGs and optical switches

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
19 Downloads (Pure)

Samenvatting

An InP monolithically integrated wavelength selector based on combinations of integrated AWGs and SOAs selects one out of up to 16 input channels. Loss-compensated, error-free WDM channel selection operation with
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1795-1797
TijdschriftOptics Letters
Volume40
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Monolithic 16-wavelength selector based on a chain of passband-flattened cyclic AWGs and optical switches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit