Momentreductie door wand-vloerinteractie (1): state-of-the-art. Ontwerpen en dimensioneren van steenconstructies (32)

D.R.W. Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Eerste van vier artikelen met een beschouwing van de wand-vloer-knoopverbindingen bij ongewapende metselwerkwanden. De draagkracht van ongewapende metselwerkwanden die hoofdzakelijk in het verticale vlak worden belast, hangt in belangrijke mate af van de excentriciteit van de belasting. De bepaling van deze excentriciteit gebeurt doorgaans met een lineair-elastische raamwerkberekening uitgaande van starre wand-vloer-knoopverbindingen. Dit levert relatief grote theoretische buigende momenten (Mcal) en derhalve aanzienlijke excentriciteiten op. In werkelijkheid zal er scheurvorming ontstaan ter plaatse van de wand-vloeraansluiting en zal het buigend moment dat door de vloer aan de wand effectief wordt overgedragen (Meff) kleiner zijn. Een wetenschappelijk onderbouwde methode voor de theoretische bepaling van deze momentreductie is momenteel nog niet voorhanden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)78-82
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume58
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit